مجموعه قوانین همراه حقوقدان

 

چاپ دوم مجموعه قوانین همراه حقوقدان با آخرین اصلاحات، مشتمل بر :

قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، آئین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقلاب در امور مدنی، قانون مجازات اسلامی به انضمام صل جرائم رایانه ای، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، قانون صدور چک، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶،۱۳۶۲،۱۳۷۶، قانون اجرای احکام مدنی، به انضمام نشانی و حوزه صلاحیت دادسراها و مراجع قضایی تهران.

.