حداقل دیه کامل در سال ۱۳۸۸

 

ارزش ریالی دیه در سال جدید تغییری نکرد!

 

حداقل دیه کامل در سال ۱۳۸۸ چهل میلیون تومان تعیین شد.

بر این اساس میزان دیه در سال جدید تغییری نسبت به سال گذسته نخواهد داشت.

ضمنا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری و اخذ نظر اشخاص خبره کشور، قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال ۱۳۸۸  به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.

 ۱-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند ۱ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، چهارصد میلیون ریال(۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰).

۲-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند ۲ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، چهارصد و چهل میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰).

۳-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند ۳ ماده ۲۷۹ قانون مجازارت اسلامی، چهارصد و پنجاه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰).